KompetensUtvecklingsInstitutet

När är jag behörig att söka Komvux?

Uppdaterad

Information om behörighet till komvux på gymnasial nivå

Vem är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå?

En vuxen är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år hen fyller 20 år. Det gäller förutsatt att hen:

 • är bosatt i Sverige,
 • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
 • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
 • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år, förutsatt att man uppfyller övriga ovanstående villkor. I så fall måste man också uppfylla något av dessa kriterier:

 • Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
 • Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.


Du är behörig att söka om du

 • helt saknar gymnasiebetyg.
 • behöver komplettera din gymnasieutbildning för behörighet till högre studier.
 • vill få dina kunskaper och din kompetens validerad.
 • behöver ändra yrkesinriktning för att öka möjligheten till arbete.

Det är din hemkommun som avgör vilka kriterier som gäller för antagningen. Kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller i just din hemkommun. Våra avtalskommuner.


Kan man vara behörig att delta i komvux på gymnasial nivå utan att man är eller ska vara folkbokförd i Sverige?

Ja. När det gäller antagning till vuxenutbildningen räknas man i skollagen också som bosatt i landet om man har rätt till utbildning utifrån

 • EU-rätten
 • avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer.


Komvux i Sverige när du bor utomlands

Du behöver inte vara folkbokförd i Sverige för att studera på komvux. Om du är bosatt i ett av de andra nordiska länderna eller på Färöarna, Grönland eller Åland kan du studera på komvux på distans.

Men du måste genom din tidigare skolgång i hemlandet ha förutsättningar som bedöms motsvara svensk grundskoleutbildning eller en vuxenutbildning. Om du har det likställs du med dem som söker in i den kommun där utbildningen hålls.Läs mer om behörigheter på 
Skolverkets hemsida

warning Created with Sketch.